SUZUKI Yoshio

Japan

In 2015, was awarded the first Big Original Godo Shinsaku Award for Denen ni kakomarete.

Award