©Shunpei Yasuda, Fumitaka Ozaki, Hiroshi Sakasai, Shino Morita, Naohito Okude, Keio

12th Entertainment Division Jury Selections

Bikeware

Video game [Japan]

YASUDA Shunpei representing the Bikeware project