©SOFTBANK Creative Corp , Cosmo Interactive inc , Noriko Yoshida , Keiko Kobori

9th Entertainment Division Jury Selections

Dochi Neko

Web

YOSHIDA Noriko / KOBORI Keiko / Producer: YOGO Takashi (Cosmo Interactive Inc.)