© lute

21st Entertainment Division Jury Selections

EMOTO Yusuke “Lightblue”

Music video

MATSUMOTO Soushi / MIURA Naoyuki / SHIMADA Momoko / HIRANO Ryo / FURUYA Kurando / GOTO Takehiro / TAKAGI Koichi [Japan]