25th Manga Division Jury Selections

Géricault

NAKAHARA Takaho[Japan]