©Takashi Morimoto Koike-shoin

10th Manga Division Jury Selections

Morimoto takashi JidaitanpenshuOedo Kijintan Nopperanyobou

Story manga [Japan]

MORIMOTO Takashi