25th Animation Division Jury Selections

To the Bright Side

Animated feature film

LAN Xiya / LI Nianze / ZHAO Yi / YU Kun / LIU Gaoxiang / LIU Maoning / CHEN Chen[China]