25th Manga Division Jury Selections

Vinland Saga

YUKIMURA Makoto[Japan]