Original author: KAGAWA Masahito / Drawing: TSUKISHIMA Toji

Japan

KAGAWA Masahito|Born in Kanagawa Prefecture, 1960. Scriptwriter, manga writer. Major work includes Kansatsui Asagao (Medical Examiner, Jitsugyo no Nihon Sha).TSUKISHIMA Toji|Born in Fukuoka Prefecture, 1964. Manga artist. Major work includes US-2 Kyunan hikotei kaihatsu monogatari (Story of Developing Rescue Flying-Boat, Shogakukan).
( 2020 )

Award